Gå til hovedinnhold
3

Planfase

Planforslag som utarbeides skal inneholde planbeskrivelsen, ROS-analyse, konsekvensutredning, plankart og bestemmelser.

Informasjon-ikon
Råd/tips
Paragraf-ikon
INNEHOLDER LOVKRAV

Mye av kunnskapsgrunnlaget vil være hentet inn allerede ved utarbeidelsen og fastsettelsen av planprogrammet.  

I planfasen skal en vurdere alle innspillene som er kommet inn til planarbeidet, og utrede ulike tema som skal ha plass i planarbeidet. I tillegg skal forslag til ny arealbruk vurderes opp mot arealstrategiene i samfunnsdelen og i bærekraftsmålene.  

Mesteparten av dette arbeidet vil foregå internt i kommunen, men en skal være åpen for temamøter og bruk av andre verktøy og metoder.