Gå til hovedinnhold
Illustrasjon av strategisk kommuneplanlegging

Strategisk kommuneplanlegging for distriktskommuner

Planlegg ut fra din kommunes forutsetninger og behov.

Hva vil du starte med?

Kommunal planstrategi

Planstrategien er kommunestyrets verktøy for å forenkle og forbedre planleggingen. 

Kommuneplanens samfunnsdel

Samfunnsdelen sett retning for utviklinga av kommunen som organisasjon og den heilskaplege samfunnsutviklinga.  

Handlings- og økonomiplan

Kobling mellom økonomiplan og samfunnsdel sikrer at tiltak baserer seg på omforente mål, og at planleggingen skjer innenfor kommunens økonomiske rammer.

Slik henger det sammen:

Modell av plansystemet

Om plansystemet

Det kommunale plansystemet/planverket er forankra i plan- og bygningsloven, og gjeld planlegging av både den fysiske og samfunnsmessige utviklinga i kommunen. Lova forutsett samordning med ei rekke sektorlovar slik at planlegginga fremmar ei berekraftig utvikling. Kommunen bør ha gode rutinar for å følgje opp dei kommunale planane. Difor er det viktig at kommunen har god kopling mellom plansystemet etter plan- og bygningsloven og styringssystemet i form av økonomiplan, budsjett og årsrapportering etter kommuneloven.

Gå til plansystemet fra A-Å

Se også....

Enkel illustrasjon med bilde av et skilt i et veikryss

Hvor kan jeg få hjelp?

Kommunen bør tidlig i planprosessen ta kontakt med fylkeskommunen og statsforvalteren. Her kan du lese generell informasjon om hva fylkeskommunen og statsforvalteren kan hjelpe med i planprosessen. I tillegg finner du fylkesvis informasjon om kunnskapsgrunnlag, regionale planer, kunnskapsnettverk, regionalt planforum og kontaktinfo.

Enkel illustrasjon med bilde av en adressebok

Kunnskaps­grunnlag

Et tydelig og klart kunnskaps­grunnlag er viktig for å ta gode beslutninger. Kunnskap gir trygghet og tillit som igjen gir bedre forutsetning for samordnet planstyring