Gå til hovedinnhold
Illustrasjon av mennesker som setter sammen et stort puslespill

Strategisk kommuneplanlegging for distriktskommuner

Planlegg ut fra din kommunes forutsetninger og behov.

Hva vil du starte med?

Kommunal planstrategi

Planstrategien er kommunestyrets verktøy for å forenkle og forbedre planleggingen. 

Kommuneplanens samfunnsdel

Samfunnsdelen sett retning for utviklinga av kommunen som organisasjon og den heilskaplege samfunnsutviklinga.  

Handlings- og økonomiplan

Kobling mellom økonomiplan og samfunnsdel sikrer at tiltak baserer seg på omforente mål, og at planleggingen skjer innenfor kommunens økonomiske rammer.

Slik henger det sammen:

Modell av plansystemet

Plansystemet fra A-Å

Det kommunale plansystemet/planverket er forankra i plan- og bygningsloven, og gjeld planlegging av både den fysiske og samfunnsmessige utviklinga i kommunen. Lova forutsett og samordning med ei rekke sektorlovar slik at planlegginga fremmar ei berekraftig utvikling. Kommunen bør ha gode rutinar for å følgje opp dei kommunale planane. Difor er det viktig at kommunen har god kopling mellom plansystemet etter plan- og bygningsloven og styringssystemet i form av økonomiplan og, budsjett og årsrapportering etter kommuneloven.

Gå til plansystemet fra A-Å

Se også....

Enkel illustrasjon med bilde av et skilt i et veikryss

Hvor kan jeg få hjelp?

Kommunen bør tidlig i planprosessen ta kontakt med fylkeskommunen og statsforvalteren. Her kan du lese generell informasjon om hva fylkeskommunen og statsforvalteren kan hjelpe med i planprosessen. I tillegg finner du fylkesvis informasjon om kunnskapsgrunnlag, regionale planer, kunnskapsnettverk, regionalt planforum og kontaktinfo.

Enkel illustrasjon med bilde av en adressebok

Kunnskaps­grunnlag

Et tydelig og klart kunnskaps­grunnlag er viktig for å ta gode beslutninger. Kunnskap gir trygghet og tillit som igjen gir bedre forutsetning for samordnet planstyring