Gå til hovedinnhold

Kommuneplanens arealdel

Alle kommuner skal ha en arealplan for hele kommunen som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Veien frem til synliggjøring av denne sammenhengen går via planstrategi og arealstrategi i samfunnsdelen.

Planstrategien

Kommunen skal utarbeide kommunal planstrategi minst en gang i hver valgperiode. Formålet er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling herunder langsiktig arealbruk og sektorenes virksomhet. Det innebærer også en drøfting av hvilke planer som skal utformes i valgperioden, og hvilke som kun trenger en revidering.  

Planstrategien skal være et kortfatta strategidokument, og ikke en omfattende plan.  

Arealstrategi i samfunnsdelen

Forarbeidet til arealplanen er arealstrategien som skal være en del av kommuneplanens samfunnsdel. Arealstrategien er langsiktige, overordnede prinsipper for arealbruken hvor kommunen gir tydelige signaler til mulige utbyggere om hovedretninger i utviklingen. Fordelene med arealstrategi i samfunnsplanen kan være:

  • Forutsigbarhet for eksterne aktører
  • Tidlig politisk dialog og forankring
  • Mulighet for medvirkning på strategisk nivå
  • Skaper sammenheng og helhet i planleggingen
  • En løfter blikket og ser om utviklingen går i en ønsket retning
Plansystemet kan være komplisert å få oversikt over og forstå. I kommuner med små administrasjoner er det spesielt krevende.

Arealplan

Arealdelen fastlegger med bindende virkning den framtidige bruken av de forskjellige arealene. Den gir dermed grunnlag for å utarbeide mer detaljerte planer for enkeltområder, og for å kunne fatte beslutninger i enkeltsaker i tråd med kommunale mål og den nasjonale arealpolitikken. Det er kommunestyret som til slutt vedtar arealplanen.