Gå til hovedinnhold

Hvordan få til god planbasert styring?

Les om hvilke grep og systemer som bidrar til bedre planbasert styring
Enkel illustrasjon av to hender som gir en high-five

En rekke av de samfunnsutfordringene vi står overfor krever strategisk tilnærming og samarbeid. Planlegging er kommunene sitt fremste verktøy for å sikre en helhetlig og bærekraftig utvikling i sin kommune.

Kommunen må prioritere innenfor forutsigbare rammer. I tillegg er kommunen sentral tilrettelegger for at innbyggere, bedrifter og organisasjoner finner de beste løsningene i partnerskap. Utvikling bør derfor skje kunnskapsbasert og planmessig, heller enn gjennom frittstående enkeltavgjørelser. Se også film om fem gode grunner til å planlegge.

Å være en planstyrt kommune handler ikke kun om å ha planverket på plass. Det handler om en bevissthet og felles forståelse for at planverket er kommunens styringsverktøy. Det handler også om en praksis for å følge det opp. For å skape en slik forståelse og praksis er det behov for både systemer og kultur.

Kilder

1. Winsvold, M. & Bentzen, T. Ø. (2020). Konfliktparadokset. Samarbeid og konflikt i kommunepolitikken. I A. Røiseland & S. I. Vabo (Red.), Folkevalgt og politisk leder (Kap. 2, s. 34–61). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/10.23865/noasp.80.ch2

2. Styrket lederskap i kommunal sektor – gjeldende rett, roller og rolleforståelse mellom folkevalgte og kommunedirektør Forfattere: Harald Baldersheim, Iris Nguyên Duy, Linda Hye, Dag Ingvar Jacobsen, Nadja Kühn, Nichole Elgueta Silva og Morten Øgård.

Delrapport 1

Delrapport 2

3. Brobakk, J., Gjefsen, M. D, og Gjertsen, A. (2021). Distriktskommune 3.0. Bedre samfunnsutvikling gjennom forenkling av kommuneplanleggingen i de minste kommunene. Ruralis.