Gå til hovedinnhold

Kommunal planstrategi

Planstrategien er kommunestyrets verktøy for å forenkle og forbedre planleggingen.

Hvorfor ble planstrategi innført som krav?

Planstrategien var et nytt element i plan- og bygningsloven av 2008. Strategien erstattet det obligatoriske kravet til rullering av kommuneplanen som tidligere lå i plan- og bygningslov fra 1985. Hensikten var å styrke den politiske styringen lokalt av hvilke planoppgaver som skal prioriteres, og tydeliggjøre at planleggingen skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig.  

Evalueringen av plan- og bygningsloven, EVAPLAN, framhever at dette er et riktig grep, og bidrar til å rydde i kommunenes prioritering av planoppgaver. Men det er behov for å styrke det politiske eierskapet til planstrategien. Planstrategien er tidsmessig koblet til kommunestyreperioden og dermed tilpasset de folkevalgtes funksjonstid.

Det foreligger en stor fleksibilitet i dagens plansystem for hvordan de ulike planfasene legges opp. Kommunene kan praktisere plansystemet ulikt, basert på den enkelte kommunes forutsetninger og behov. Mindre kommuner vil kunne ha andre behov i prosessen enn storbyene.

Hva sier loven?

Planstrategien er det eneste obligatoriske elementet i plan- og bygningsloven som kommunene må revidere hvert fjerde år.  

§ 10-1.Kommunal planstrategi

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling.

Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves.

Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11.

Interkommunalt samarbeid?

Mange planutfordringer går på tvers av kommunegrensene. Plankompetanse og kapasitet er i tillegg en kritisk faktor i en del kommuner. Felles plansamarbeid kan i slike tilfeller gi et bedre resultat enn om kommunene planlegger hver for seg. Flere kommuner har gått sammen om å utarbeide planstrategier og ellers samarbeide om kommuneplanlegging.

Planstrategi 4.0

Kommunene begynte i 2023 med fjerde generasjon av planstrategien. I juni 2023 ble det arrangert et seminar om planstrategi spesielt rettet mot distriktskommuner med få innbyggere. Seminaret inneholdt 1) oppdatert og forskningsbasert kunnskap om småkommunenes utfordringer og muligheter i plan- og strategiarbeidet, 2) råd og erfaringer om hvordan småkommunene kan gjennomføre arbeidet med "planstrategi 4.0", og hvordan ulike "gode hjelpere" kan bidra i slike prosesser.

Se presentasjonene og opptak av innleggene.