Gå til hovedinnhold

Tidslinje

Tidslinjen viser den pågående prosessen som små kommuner anbefales å følge i arbeidet med kommuneplanlegginga.
Høst 2023
Arealstrategi
Kommuneplanens arealdel
Ny kommune krever ny kommuneplan!

De tidligere kommunene Midsund, Molde og Nesset har sine samfunnsplaner som fortsatt gjelder. Etter kommunesammenslåinga fra 01.01.2020 er det behov for en felles plan for samfunnet i nykommunen Molde.

Parallelt med arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel skal det også utarbeidet en felles planstrategi.

Arbeidet med Planstrategi 2021-2024 og Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2031 starter.

Ny kommune krever ny kommuneplan!
Ansvarlig:
Kommunikasjonsrådgiver
Kommunalsjef
Høst 2023
Digital overføring med innlegg frå fylkeskommunen i Vestland
Kommunal planstrategi
Fastsetting av planprogram

Kommunestyret fastsatte planprogram for revidering av Kommunedelplan for Skei (2022-2035) i k-sak 40/21 den 17.06.2021.

Samlet saksframstilling sak 40_21 17_06_2021.pdf

Planprogram fastsatt 17_06_21.pdf

Fastsetting av planprogram
Ansvarlig:
Kommunalsjef
Høst 2023
Workshop – innspel til prosjektplan om kva tema som må prioriterast og kvifor
Kommuneplanens samfunnsdel
Første møte i politisk prosessgruppe

I arbeidet med kommunedelplan for Skei er det nedsatt en politisk prosessgruppe. Første møte i gruppa er 17. august.

Revisjonen av kommunedelplan for Skei er i gang, og politisk prosessgruppe har som oppdrag å arbeide med prinsipielle spørsmål tidlig i planprosessen.

Prosessgruppas inngang til arbeidet er å se på hvilke politiske føringer fra kommuneplanens samfunnsdel, knyttet til blant annet arealbruk, som har betydning for revisjonen av kommunedelplanen og i den konkrete vurderingen av ulike innspill til planen.

Første møte i politisk prosessgruppe
Revisjonen av kommunedelplan for Skei er i gang
Ansvarlig:
No items found.
Vinter 2024
Kommunikasjonsstrategi
Kommunal planstrategi
Temamøte sentrumsutvikling

Ordfører Anette Musdalslien ønsket velkommen til temamøte for utvikling for nærings- og sentrumsutvikling på Skei. Møtet skapte godt engasjement, med fremmøtte fra reiselivsnæringen, hytteforeninger, næringsaktører og andre engasjerte innbyggere.

Temaene for kafedialog var:

  • Skal områder som er avsatt til erverv/service/næring i gjeldende plan videreføres, og bør det settes av nye areal til kommersiell aktivitet for økt sysselsetting og bredere tjenestetilbud
  • Trenger Skeikampen kommersiell overnatting som motell-/hotelltilbud?
  • Vil det være en fordel at deler av sentrum holdes fri for biler – «gågate»/«myldreområde»?
  • Parkeringsareal/parkeringshus/parkeringskjellere – hva er vegen videre?
  • Hva/ hvilke funksjoner gir god bokvalitet og attraktivitet for deltidsinnbyggerne og besøkende?

Se oppsummering av forslagene her

Temamøte sentrumsutvikling
Ordfører Anette Musdalslien ønsket velkommen til temamøte for utvikling for nærings- og sentrumsutvikling på Skei.
Ansvarlig:
No items found.
Vår 2024
Samfunnsdelen som utgangspunkt
Kommuneplanens samfunnsdel
Politisk behandling for utleggelse til 1.gangs offentlig ettersyn.
Politisk behandling for utleggelse til 1.gangs offentlig ettersyn.
Ansvarlig:
Samfunnsplanlegger
Kommunikasjonsrådgiver
Ordfører
Kommune direktør
Kommunalsjef
Sommer 2024
Presentasjon av prosjektplan for arbeid med arealdelen
Handlings- og økonomiplan
1.gangs offentlig ettersyn, 6 uker
1.gangs offentlig ettersyn, 6 uker
Ansvarlig:
Kommunalsjef
Kommune direktør
Kommunikasjonsrådgiver
Høst 2024
Fastsetting av planprogram
Kommunal planstrategi
Vurdering av planbehov

Prioriter nye planer og oppdatering av planer ut ifra egne behov og rammer

Planer er kapasitetskrevende å både lage og følge opp. Et forbedrings- og forenklingsgrep er å nøye vurdere hva som er behovet, og hva som dermed er tilstrekkelig omfang og innhold i planverk for sin kommune (“godt nok”).

Det bør stilles noen kontrollspørsmål rundt hvorfor det er behov for hver enkelt plan. Hva må oppdateres og hva kan fortsatt gjelde, hva skal vi bruke planen til, kjenner sektorene som foreslår en plan og tilbyr noen ressurser kommunens situasjon og behov, hvilke problem eller ansvarsområde skal planen bidra til å forbedre, er dette det som haster mest å bruke ressurser på?

Evalueringen av forrige planstrategi og gjeldende planer, kunnskapsgrunnlaget, partiprogrammene, og nasjonale forventninger til kommunalplanlegging gir grunnlag for vurderingene (se steg 5 og steg 6).  

Vurdering av planbehov
Ansvarlig:
Samfunnsplanlegger
Ordfører
Vinter 2025
Orientering for råda
Kommuneplanens samfunnsdel
Vedtak og oppfølging av planstrategien

Det er kommunestyret som vedtar planstrategien. Derfor er det viktig at kommunestyret har god kjennskap til planstrategien før vedtak, og at de opplever at den gjenspeiler viljen i kommunestyret.

Eierskapet til planstrategien hos kommunestyre styrkes ved å ha vært med på prosessen. Det er ikke gitt at bevisstheten og kunnskapen om planlegging er sterk av den grunn.

Vedtaksmøtet kan brukes til repetisjon av det kommuneledelsen mener er det viktigste for kommunestyret å vite. Det kan for eksempel være kunnskapsgrunnlag, planer som styringsverktøy, hvordan vedtaket forplikter, eller andre tema.

Derfor må det settes av tilstrekkelig tid til presentasjon og diskusjon. Eksempler på diskusjonstema er hvordan sikre oppfølging, og hvilke behov de folkevalgte har for statusoppdateringer.  

Vedtak og oppfølging av planstrategien
Ansvarlig:
Kommunikasjonsrådgiver
Vår 2025
Endeleg vedtak
Kommuneplanens samfunnsdel
Tidleg dialog med fylkeskommune og statsforvaltar

Kommunen bør tidleg i arbeidet med samfunnsdelen ta kontakt med fylkeskommunen, Statsforvaltar og andre relevante regionale institusjonar.

På den måten kan kommunen tidleg få innspel til kva regionale og statlege føringar dei bør ta omsyn til i planlegginga, og kommunen kan nytte høvet til å be om planfagleg rettleiing i prosessen.

Tidleg dialog med fylkeskommune og statsforvaltar
Ansvarlig:
Kommune direktør
Ordfører