Gå til hovedinnhold
8

Lag utkast til planstrategien

En god planstrategi er tydelig på prioriteringene, er realistisk og er tilpasset kommunens behov.

Informasjon-ikon
Råd/tips
Paragraf-ikon
INNEHOLDER LOVKRAV

Dokumentet skrives av administrasjonen, som har med seg signalene fra politikerne fra de tverrpolitiske verkstedene. Planstrategien kan utformes på ulike måter. Evalueringen av forrige planstrategi kan brukes til å justere disposisjon og oppsett.  

Et forslag til punkter i dokumentet er:  

Om kommunal planstrategi og kommunens planverk

Dette gjøres kort. Her kan gjerne målene som er satt for både planstrategiprosessen og selve planstrategien som ble bestemt i steg 1 gjentas.  

Overordnede føringer som har betydning for kommunens planbehov  

Vis til nasjonale forventninger til kommunal planlegging og relevante regionale planer. Dette for å synliggjøre at kommunal planlegging også handler om å ivareta nasjonale og regionale interesser, og at kommunen vil møte disse i planlegging på mer detaljert nivå og i saksbehandling.

Utviklingstrekk og kommunens utfordringer  

Hovedpunkter fra kunnskapsgrunnlaget.

Erfaringer med gjeldende kommuneplan  

Hovedkonklusjoner fra evalueringen av dagens planverk og forrige planstrategi.  

Vurdering av planbehovet i valgperioden  

En kort tekst som oppsummerer vurderingene og innleder til neste punkt. Dette og det neste punktet er essensen av planstrategien og det eneste som må være med.

Revisjon av kommuneplanen eller ikke

Skal det lages en ny samfunnsdel og/eller arealdel? Skal en eller begge oppdateres, eventuelt på hvilken måte?  Dette kan framstilles som en tabell.  Dersom deler av kommuneplanen skal revideres er det en fordel å tidfeste dette i tabellen.  

Deltakelse i regional eller interkommunal planlegging

Er det planarbeid i regi av fylkeskommunen eller andre der kommunen er forventet å delta? Er det planoppgaver som er aktuelt eller avtalt å løse gjennom interkommunale planer?

Prioritering av andre planoppgaver

Andre planbehov kan også framstilles i form av en tabell. Prioritering i form av når planen skal lages eller oppdateres er viktig.  

Det er ikke krav til høring og offentlig ettersyn av planstrategien, men den skal gjøres offentlig (for eksempel på kommunens nettsider) i minst 30 dager før kommunestyret vedtar den. Kommunen har plikt til å innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner før endelig vedtak, og det kan med fordel gjøres før utkastet ferdigstilles. Det er en fordel å oppnå tilslutning til den kommunale planstrategien fra andre myndigheter for å unngå problemer i senere planlegging.