Gå til hovedinnhold
3

Plasser aktivitetene i en tidsplan for en realistisk prosess

Planstrategien skal være vedtatt innen ett år etter at kommunestyret er konstituert.

Informasjon-ikon
Råd/tips
Paragraf-ikon
INNEHOLDER LOVKRAV

Å lage en tidsplan for hva som må skje når for å komme i mål bidrar til en realistisk framdrift. Tidsplanen bør inneholde informasjon om hvilke personer som er ansvarlige og hvem som skal bidra. Den bør også inneholde vurdering av tidsbruk og kapasitet.

En tidsplan er også et kommunikasjonsgrep, slik at både administrasjon og kommunestyret vet og kan fortelle hva som skal skje når.

På distriktssenteret.no finner du en mal for prosessplan som kan tilpasses arbeidet med å lage en tidsplan for planstrategien.

Det er få lovpålagte prosessgrep i planstrategiarbeidet. Plan- og bygningsloven gir en frist for vedtatt planstrategi til senest innen ett år etter konstituering av nytt kommunestyre. Det er også plikt til å innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner før kommunen vedtar planstrategien.

Prosessen rundt og dermed tidsplanen for planstrategien må ses i sammenheng med når kommunen får avklart om det er behov eller ønske om revisjon av kommuneplanen eller ikke. Dersom kommunen tidlig beslutter å videreføre gjeldende kommuneplan, vil det være naturlig å legge opp til en mer omfattende diskusjon rundt kommunal planstrategi, siden dette da blir den eneste anledningen til å få frem synspunkter rundt kommunens prioriteringer og utfordringer. Tilsvarende vil en kommune som legger opp til en kommuneplanrevisjon, kunne bruke kommuneplanprosessen til grundigere diskusjoner og medvirkning.