Gå til hovedinnhold
4

Samhandling med fylkeskommunen, statsforvalteren, nabokommuner og innbyggere

Omfang på dialog kommer an på hva planstrategien skal dekke og etterfølgende prosess.

Informasjon-ikon
Råd/tips
Paragraf-ikon
INNEHOLDER LOVKRAV

Kommunen har plikt til å innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner før endelig vedtak, og det kan med fordel gjøres før utkastet ferdigstilles. Det er ikke adgang til å fremme innsigelse mot forslag til kommunal planstrategi, men det er en fordel å oppnå tilslutning til den kommunale planstrategien fra andre myndigheter for å unngå problemer i senere planlegging. Innhenting av synspunkt for utkast til planstrategi foreligger er derfor en fordel.  

De fleste kommuner og fylkeskommuner arbeider med planstrategier på samme tid. Det er dermed mulig å samarbeide om å utarbeide kunnskapsgrunnlag, og samordne veivalgene med andre kommuner og med fylkeskommunens ønskede utvikling. Dette bør avdekkes tidlig.  

Kommunen trenger å diskutere tidlig muligheten for å la planstrategiarbeidet inngå som en del av oppstart for arbeid med kommuneplanen. Dersom kommunen beslutter å videreføre gjeldende kommuneplan, vil det være naturlig å legge opp til en mer omfattende diskusjon rundt kommunal planstrategi, siden dette da blir den eneste anledningen til å få frem synspunkter rundt kommunens prioriteringer og utfordringer. Tilsvarende vil en kommune som legger opp til en kommuneplanrevisjon, kunne bruke kommuneplanprosessen til grundigere diskusjoner og medvirkning.