Gå til hovedinnhold
8

Høyringsfasen

Kommunen skal gjennomføre høyring og offentleg ettersyn av utkast til kommuneplanens samfunnsdel.

Informasjon-ikon
Råd/tips
Paragraf-ikon
INNEHOLDER LOVKRAV

Høyringa skal i følgje plan- og bygningsloven §11-14 vare i minimum 6 veker. Dette må vere tilgjengeleg på internett, og vere kunngjort i minst ei avis som har god dekning i kommunen. Høyringa er minstekravet til medverknad.

I tillegg er høyringsperioden eit godt høve til å legge til rette for breiare medverknad frå innbyggarar og næringsliv. Når kommunen viser fram utkastet til samfunnsdelen, er det ofte enklare for innbyggarar å forstå kva innspel som kan vere relevante. Medverknaden kan føre til endringar i mål og strategiar, og gode forslag til strategiar og tiltak for å følgje opp måla i praksis.  

Om kommunen gjer store og vesentlege endringar i samfunnsdelen som følgje av høyring, bør kommunen vurdere å legge samfunnsdelen på ny høyring.

Verktøy og metoder

Lenker
Nedlastbart