Gå til hovedinnhold
5

Lag kunnskaps­grunnlaget

God planlegging er avhengig av eit godt og oppdatert kunnskapsgrunnlag.

Informasjon-ikon
Råd/tips
Paragraf-ikon
INNEHOLDER LOVKRAV

Eit godt kunnskapsgrunnlag gjer at kommunestyret kan vurdere kva som bør vere prioritert i kommunen sitt arbeid dei komande åra. Kunnskapsgrunnlaget bør difor gje god innsikt i kva som er status på viktige samfunnsområde, og kva utfordringar kommunen står overfor.

Korleis har andre kommunar gjort det? 

Det er ingen fasit på korleis kunnskapsgrunnlaget skal sjå ut, og kvar kommune må finne ein metode som fungerer for seg. Her er nokre eksempel på korleis andre kommunar har gjort det.

  • Hitra i tall er Hitra kommune sitt overordna kunnskapsgrunnlag. Kunnskapsgrunnlaget er interaktivt og blir oppdatert basert på offentleg tilgjengelege data. I tillegg produserer kommunen ein gong i året eit hefte som samanfatter kunnskapsgrunnlaget. På denne måten syter kommunen for at det alltid er eit oppdatert kunnskapsgrunnlag tilgjengeleg.

Verktøy og metoder

Lenker

Kunnskapskjelder

SSB sin teneste Arealbruk i din kommune Omfattar data om sosiale tilhøve, folkesetnad mm. og gir moglegheit  for å samanlikne seg med andre kommunar. Tenesta omfattar 34 indikatorar for bruk i planstrategi, KPS og KPA.

Det offentlege kartgrunnlaget (DOK) er kvalitetssikra og stadfesta informasjon som grunnkart, matrikkeldata og kommunaltekniske geodata.

Metoder

Digital innbyggarundersøking

Digital næringsundersøking

Arbeidsverkstad

Fjord kommune:

Planprosess byggjer fellesskap og gir retning i nye Fjord kommune

Sogndal kommune:

Minecraft engasjerte barn og unge i samfunnsplanlegginga

Slik kan du involvere innbyggarane i samfunnsplanen

Nedlastbart