Gå til hovedinnhold
10

Oppfølging etter vedtak

Når samfunnsdelen er vedtatt startar arbeidet med å sette planen ut i livet. Då er det viktig å ha god samanheng i plan- og styringssystemet i kommunen.

Informasjon-ikon
Råd/tips
Paragraf-ikon
INNEHOLDER LOVKRAV

Når dei folkevalde erfarer at dei strategiske vala dei tek i samfunnsdelen faktisk får direkte verknad for økonomi og sakshandsaming kan det bidra til å auke forståing og engasjementet for samfunnsdelen som styringsverktøy.

Korleis har andre kommunar gjort det? 

  • Samfunnsdelen til Luster kommune har 4 tverrfaglege og sektorovergripande satsingsområder. Kvart satsingsområde er brutt ned i hovudmål og delmål. I tillegg har samfunnsdelen strategiar som viser korleis kommunen vil jobbe for å nå måla. Kommuneplanens handlingsdel for Luster kommune viser korleis måla frå samfunnsdelen er følgt opp gjennom strategiar, tiltak og investeringar.